Pal de paller, projectes d’Educació Primària

Pal de Paller és una col·lecció de projectes publicada per Didacta+ que ofereix les eines necessàries per treballar per projectes en tots els cursos de l’Educació Primària.

12/02/2020
 • Primària
Projectes Pal de paller
Pal de paller, projectes d’Educació Primària
Spread the love

Pal de paller

Pal de Paller és una col·lecció de projectes publicada per Didacta+ que ofereix les eines necessàries per treballar per projectes en tots els cursos de l’Educació Primària.

El treball per projectes és una manera d’integrar els aprenentatges i de fer-los significatius. A més, garanteix l’educació inclusiva i l’aprenentatge competencial.

Tot i que en cada projecte l’àrea principal o «pal de paller» és el coneixement del medi, natural o social, s’hi treballen continguts de diferents àrees amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge significatiu. El seu plantejament, doncs, és interdisciplinari.

En cada projecte s’integren competències de diferents àmbits, es treballen continguts clau de diverses matèries i es defineixen els criteris d’avaluació d’acord amb els continguts i les competències seleccionades.

Treballar per projectes amb Pal de paller

El treball per projectes comporta una sèrie de beneficis tant per a l’alumnat com per al docent en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Què aconseguim amb aquesta metodologia a l’aula?

 • Fer que l’alumnat sigui el protagonista de la construcció del seu aprenentatge.
 • Facilitar que els alumnes treballin de forma autònoma i amb responsabilitat.
 • Donar gran rellevància al treball cooperatiu.
 • Incentivar processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses i fiables, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions.
 • Transferir estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement i s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
 • Activar la comunicació i els diàlegs, la discussió en petits i grans grups per construir coneixement de forma compartida.
 • Promoure l’ús de les TIC i dels mitjans audiovisuals.
 • Presentar diferents graus de complexitat que afavoreixen la integració de tots els alumnes. L’escola inclusiva, en definitiva.

L’avaluació a Pal de paller

L’avaluació es contempla al llarg de tot el procés. Aquesta serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les dificultats i els errors de l’alumnat (avaluació formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació). El treball per projectes facilita els tres tipus d’avaluació.

 • L’autoavaluació es realitza des de l’inici del projecte.
 • L’avaluació formativa i l’avaluació sumativa es realitzen en diferents moments del projecte.
 • El mateix fet de dur a terme un treball cooperatiu comporta la coavaluació.

Els materials

Pal de paller, projectes d’Educació Primària

Cada projecte de la col·lecció es vertebra a partir de la Capsa d’aprenentatge, que té un efecte dinamitzador del treball cooperatiu i també de l’aprenentatge individual.

Pal de paller, projectes d’Educació PrimàriaEl Quadern de treball és l’eina que permet registrar les fites aconseguides de forma individual, i també garanteix que cada alumne guardi els documents bàsics de cada projecte.

Pal de paller, projectes d’Educació PrimàriaEls recursos per als docents s’organitzen en sis documents que estan disponibles en la zona privada de la pàgina web.

latevaweb Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam