Projectes per a un nou Batxillerat competencial

Context educatiu


Ens trobem davant d’una nova regulació del Batxillerat, d’un nou currículum competencial i d’unes futures PAU/EVAU/EBAU, que posaran a prova els alumnes per desenvolupar les competències comunicatives, de relacionar informació, de donar resposta als reptes actuals i de formar-se una opinió crítica del món.

Consolidar les habilitats d’argumentació, de creativitat, d’anàlisi o de pensament crític dels alumnes al final d’aquesta etapa postobligatòria és l’objectiu primordial d’aquesta nova visió del Batxillerat.

Coneix B+


Castellnou, Almadraba i Didacta+ s’han unit per elaborar els nous materials per al Batxillerat del segle XXI. Fruit d’aquesta col·laboració neix el PROJECTE B+.

El rigor acadèmic, la tradició per l’ensenyament de qualitat, els valors educatius i l’experiència s’han emulsionat amb la innovació pedagògica, la neurociència, les eines digitals i l’aprenentatge multimodal, així com els objectius de desenvolupament sostenible.

Vols rebre més informació o demanar una presentació?

Bases pedagògiques


Creativitat
Motivació
Gamificació
Inclusió
Flexibilitat
Rigor acadèmic
Recursos innovadors

Presentació de la col·lecció B+


A la llum del nou marc curricular i dels estudis en neuroeducació, l’equip d’experts de Castellnou, Almadraba i Didacta+ han elaborat uns NOUS materials amb l’objectiu de proporcionar les eines per canviar la manera de treballar els diferents materials a l’aula de Batxillerat.

 • És un material nou.
 • Dona resposta a les necessitats del nou currículum.
 • Són materials competencials per a un aprenentatge de learning by doing.
 • Utilitza metodologies innovadores que parteixen de bases de la neuroeducació.
 • S’ha realitzat amb rigor acadèmic a partir d’experiència docent i pedagògica.
 • Ha estat creat per equips docents polivalents, els quals compten amb una llarga trajectòria docent, havent format part de grups de recerca i innovació pedagògica, així com impulsant diferents programes educatius escolars.
 • És un material flexible que permet al professor adaptar-lo fàcilment als seus interessos o necessitats.

Bases pedagògiques


Les bases pedagògiques de tots els materials de la col·lecció B+ es basen en la neuroeducació:

 • Motivació: promoure l’interès per a un aprenentatge significatiu.
 • Metacognició: convertir l’alumne en part activa del propi aprenentatge.
 • Creativitat: desenvolupar l’esperit creatiu i sensible davant de reptes diversos.
 • Pensament crític: aplicar eines d’interpretació de la informació proporcionada.
 • Raonament: activar el pensament analític davant les situacions plantejades.
 • Compromís social i mediambiental: formar i sensibilitzar l’alumnat per a un món global complex.

Matèries comunes


Llengua Catalana i Literatura

Per a 1r i 2n de Batxillerat

Aquest material s’adequa al nou currículum educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i de les Illes Balears

Les competències de la matèria estan organitzades en quatre blocs que es corresponen amb els sabers del currículum de llengües. Les unitats ofereixen activitats competencials per desenvolupar les destreses comunicatives, orals, escrites i multimodals. Al final de tots els blocs, es presenta una situació d’aprenentatge com a activitat globalitzadora. S’hi inclouen també 3 proves trimestrals de destresa lingüística per a una avaluació transversal.

Llengua Castellana i Literatura

Per a 1r i 2n de Batxillerat

Aquest material s’adequa al nou currículum educatiu d’Espanya

Les competències de la matèria sorganitzen en 4 blocs que corresponen als sabers del currículum de llengües. Les unitats ofereixen activitats competencials per desenvolupar les destreses comunicatives orals, escrites i multimodals. Al final de tots els blocs, es presenta una situació d’aprenentatge com a activitat globalitzadora. S’hi inclouen també 3 proves trimestrals de destresa lingüística per a una avaluació transversal.

Filosofia

Per 1r de Batxillerat

Aquests materials s’adeqüen al nou currículum educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya

Les destreses filosòfiques s’organitzen al voltant de 4 blocs de 3 unitats que recullen les qüestions filosòfiques a partir dels sabers del currículum. Totes les unitats plantegen una situació actual que s’ha de comprendre per fer les activitats, que s’organitzen a partir de les 6 competències específiques. Tots els blocs ofereixen activitats globalitzadores per treballar els components transversals de les competències clau, així com una activitat d’ampliació i cerca de la informació. També s’hi inclouen eines metodològiques per treballar el dilema ètic, la dissertació o el debat, entre d’altres.

Història de la filosofia

Per 2n de Batxillerat

Aquests materials s’adeqüen al nou currículum educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya

Els sabers de la matèria estan organitzats en 3 blocs de 5 unitats amb què es presenten les diferents corrents, autors i idees filosòfiques de forma cronològica que, alhora, queden enllaçats amb pensadors actuals, i en ambdós casos es recupera la presència de dones filòsofes. Al final de tots els blocs oferim tot un seguit d’activitats globalitzadores al voltant dels 4 grans temes filosòfics.

Matèries de modalitat


Geologia i Ciències Ambientals

Per a 1r i 2n de Batxillerat

Aquests materials s’adeqüen al nou currículum educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya

Els sabers i les competències específiques de la matèria es presenten en 5 unitats per a primer curs i 6 per a segon curs. Cada unitat alterna l’exposició teòrica amb la seva aplicació pràctica, amb activitats molt variades. Totes les unitats proposen una sortida de camp, unes activitats finals i un apartat amb una activitat globalitzadora que enllaça especialment amb les competències clau de l’etapa .

Vols assistir a les nostres presentacions en línia?

Inscriu-te

Contacta'ns per rebre'n mésinformació o sol·licitar-nos unapresentació.

Contacta'ns