Llengua Castellana i Literatura Batxillerat LOMLOE | Didacta

Lengua Castellana y Literatura

1r i 2n de Batxillerat

Llengua Castellana i Literatura Sol·licita una presentació

Descripció


Llengua Castellana i Literatura

Els materials de B+ han estat elaborats seguint els principis del nou currículum de Batxillerat. Així, els manuals per a Llengua Castellana i Literatura parteixen de la premissa que l’educació lingüística i literària ha de contribuir, a partir dels seus coneixements, habilitats i actituds, a la maduresa personal de l’alumnat.

El manual de 2n estarà disponible per al curs 2024-25.


Sabers


Estructura curricular

En aquests materials es treballen sabers dels 4 blocs del nou currículum de la matèria de Llengua Castellana i Literatura.

Quins sabers es treballen?
 • Las lenguas y sus hablantes
 • Comunicación
 • Educación literaria
 • Reflexión sobre la lengua

Índex de continguts


Continguts de Lengua Castellana y Literatura

Els manuals de la matèria de Llengua Castellana i Literatura estan organitzats en 4 blocs. Al final de cadascun dels blocs es presenta una situació d’aprenentatge en línia amb els nous requisits curriculars. Tan a 1r com a 2n, es plantegen 3 activitats globalitzadores (que hem anomenat Espacio DIC), les quals estan pensades per ser treballades al final de cada trimestre. Com a cloenda de cada manual, s’inclou un annex glossari de la NGLE.

Índex de continguts Lengua Castellana y Literatura de 1r

Llengua Castellana i Literatura

Las lenguas y sus hablantes

 • El lenguaje y las comunidades lingüísticas
 • La diversidad lingüística de España
 • El español en América y en el mundo
 • Situación de aprendizaje 1
Llengua Castellana i Literatura

Comunicación

 • El acto comunicativo
 • El texto y sus características
 • Lengua oral y lengua escrita
 • El texto narrativo y descriptivo
 • El texto expositivo y discontinuo
 • El texto argumentativo
 • La elaboración de textos
 • Situación de aprendizaje 2
Llengua Castellana i Literatura

Educación literaria

 • La literatura y los géneros literarios
 • El amor en la literatura
 • La realidad social a través de la literatura
 • La risa y la burla en la literatura
 • El paso del tiempo y la muerte en la literatura
 • Situación de aprendizaje 3
Llengua Castellana i Literatura

Reflexión sobre la lengua

 • Gramática
  • La palabra y sus morfemas
  • Sustantivos
  • Adjetivos
  • Artículos, demostrativos y cuantificadores
  • Posesivos, relativos, interrogativos y exclamativos
  • Verbos
  • La oración y las partes invariables
  • Del sintagma a la oración
  • Los tipos de oración
 • Ortografía
  • Acentuación: reglas y novedades
 • Léxico
  • Los orígenes del léxico en español

índex de continguts Lengua Castellana y Literatura de 2n

Llengua Castellana i Literatura Las lenguas y sus hablantes
 • Las variedades lingüísticas
 • Registros y sociolectos del español
 • La regulación lingüística
 • Situación de aprendizaje 1
Llengua Castellana i Literatura Comunicación
 • La adaptación al contexto
 • La corrección y las modalidad del texto
 • Textos de ámbito humanístico
 • Textos de ámbito científico-tecnológico
 • Textos de ámbito periodístico
 • Textos de ámbito publicitario
 • Situación de aprendizaje 2
Llengua Castellana i Literatura Educación literaria
 • La tradición literaria: moderna y contemporánea
 • El amor en la literatura
 • La realidad social a través de la literatura
 • La risa y la burla en la literatura
 • El paso del tiempo y la muerte en la literatura
 • Situación de aprendizaje 3
Llengua Castellana i Literatura Reflexión sobre la lengua
 • Gramática
  • La oración y grupos sintagmáticos
  • La oración simple y la oración compuesta
  • La coordinación
  • La subordinación sustantiva
  • La subordinación de relativo
  • La subordinación adverbial o construcciones
 • Ortografía
  • La puntuación
  • La redacción y la corrección
 • Léxico
  • Relaciones semánticas
  • La precisión léxica

Tipus d’activitats


Com són les activitats de Lengua Castellana y Literatura?

En els materials de B+ es treballen els continguts a partir de gran diversitat de tipologies d’activitats. La finalitat és treballar les competències clau i les específiques de manera motivadora per a incentivar l’aprenentatge significatiu. Trobem activitats de final de bloc, situacions d’aprenentatge, o també activitats globalitzadores, les quals hem anomenat Espai DIC (Deduir, Interpretar, Crear), totes elles vinculades als ODS i a la nova Selectivitat.

Tipus d’activitats
 • Activitats que permeten aplicar coneixements

 • Activitats que permeten fixar i consolidar continguts i aprenentatges

 • Activitats que fomenten la reflexió

 • Activitats pensades per produir creacions pròpies

 • Activitats de final de bloc: Situacions d’aprenentatge

 • Activitats globalitzadores (Espacio DIC)

Professorat


Recursos per als docents

T’oferim una sèrie de recursos per donar-te un cop de mà amb la teva tasca docent.

 • Programació
 • Solucionari
 • Orientacions
 • Rúbriques
 • Recursos multimodals
Contacta amb nosaltres

Contacta’ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta’ns