Llengua Catalana i Literatura

1r i 2n de Batxillerat

Llengua Catalana i Literatura Sol·licita una presentació

Descripció


Llengua Catalana i Literatura

Conforme al nou marc curricular, els materials de B+ per a la matèria de Llengua Catalana i Literatura per al Batxillerat contribueixen al desenvolupament de les competències específiques i també al de les competències clau de l’etapa.

Aquest material s’adequa als nous currículums de la Generalitat  de Catalunya i del Govern dels Illes Balears.


Sabers


Estructura curricular

En aquest material es treballen els sabers dels 4 blocs del nou currículum de la matèria de Llengua Catalana i Literatura.

Quins sabers es treballen?
 • Les llengües i els seus parlants
 • Comunicació
 • Educació literària
 • Reflexió sobre la llengua

Índex de continguts


Continguts de Llengua Catalana i Literatura

Tant el manual de 1r com el de 2n s’s’organitzen en 4 blocs. Al final de cada un dels blocs es presenta una situació d’aprenentatge en línia amb els nous plantejaments curriculars. També s’inclouen 3 activitats globalitzadores, pensades per fer-les al final del trimestre, en línia amb les proves PISA.

Índex de continguts de Llengua Catalana i Literatura de 1r

Llengua Catalana i Literatura

Les llengües i els seus parlants

 • La formació de la llengua catalana i la seva evolució fins al segle XVII
 • El català del segle XVIII al segle XX
 • La situació sociolingüística actual de la llengua catalana
 • L’Europa de les llengües i el plurilingüisme a l’Estat espanyol
 • Situació d’aprenentatge 1
Llengua Catalana i Literatura

Comunicació

 • El text i el context
 • El text i les seves propietats: l’adequació
 • Les propietats textuals: coherència i cohesió
 • El resum
 • Situació d’aprenentatge 2
Llengua Catalana i Literatura

Educació literària

 • Què és la literatura?
 • L’amor i la literatura
 • Els espais literaris
 • Situació d’aprenentatge 3
Llengua Catalana i Literatura

Reflexió sobre la llengua

 • Morfologia
  • El sintagma i el nom
  • L’adjectiu
  • El determinant
  • El pronom
  • El verb
  • La preposició
  • L’adverbi
 • Sintaxi
  • Les funcions sintàctiques
  • L’oració simple i composta.
  • Les oracions coordinades i les oracions juxtaposades
  • La puntuació
 • Lèxic
  • Formació de paraules
  • Relacions semàntiques

Índex de continguts de Llengua Catalana i Literatura de 2n

Llengua Catalana i Literatura Les llengües i els seus parlants
 • La Romània i les llengües romàniques
 • La variació lingüística
 • Llengua i societat
 • Situació d’aprenentatge 1
Llengua Catalana i Literatura Comunicació
 • La llengua oral
 • El text narratiu
 • El text argumentatiu
 • El text expositiu
 • El text descriptiu
 • El text instructiu
 • Situació d’aprenentatge 2
Llengua Catalana i Literatura Educació literària
 • La dona en la literatura
 • Els viatges literaris
 • Situació d’aprenentatge 3
Llengua Catalana i Literatura Reflexió sobre la llengua
 • Fonètica
  • Els sons del català
 • Morfologia
  • El pronoms febles
 • Sintaxi
  • Les funcions sintàctiques II
  • L’oració subordinada substantiva
  • L’oració subordinada adjectiva
  • L’oració subordinada adverbial
 • Lèxic
  • Formació de paraules II
  • Relacions semàntiques II

Tipus d’activitats


Com són les activitats de Llengua Catalana i Literatura?

Aquest nou material planteja gran diversitat de tipologies d’activitatsamb la finalitat que l’alumnat de Batxillerat treballi les competències clau i les competències específiques. Cada un dels blocs del manual finalitza amb una situació d’aprenentatge. Així mateix, al final de cada manual trobem tres activitats globalitzadores dins del que hem anomenat Espai DIC (Deduir, Interpretar, Crear), que són activitats vinculades amb els ODS i la nova Selectivitat

Tipologia d’activitats
 • Activitats que permeten aplicar coneixements

 • Activitats que permeten fixar i consolidar continguts i aprenentatges

 • Activitats que fomenten la reflexió

 • Activitats pensades per produir creacions pròpies

 • Activitats de final de bloc: Situacions d’aprenentatge

 • Activitats globalitzadores (Espai DIC)

Professorat


Recursos per als docents

T’oferim una sèrie de recursos per donar-te un cop de mà en la teva tasca docent.

 • Programació
 • Solucionari
 • Orientacions
 • Rúbriques
 • Recursos multimodals
Contacta amb nosaltres

Contacta’ns per rebre’n més informació o sol·licitar-nos una presentació.

Contacta’ns