Lengua Catalana y Literatura para cuarto de la ESO

Punt volat 4 ESO Pide una presentación

Descripción


Aprende la lengua catalana y la literatura de forma competencial en cuarto de la ESO

Trabaja de manera diferente la materia de Lengua Catalana y Literatura en la ESO con los recursos y materiales del proyecto Punt volat.

Los materiales que forman el proyecto se dividen en 6 ejes de trabajo: Les llengües i els seus parlants, Educació literària, Comunicació, Gramàtica, Ortografia y Lèxic.

Punt volat se ha elaborado teniendo en cuenta el currículum vigente y los últimos estudios en neuroeducación, educación emocional y gamificación.


Quadern d'activitats


Contenido Quadern d’activitats

Punt volat 4 ESO

Les llengües i els seus parlants

 • La diversitat lingüística
 • El plurilingüisme a l’Estat espanyol
Punt volat 4 ESO

Educació Literària

 • El Modernisme (Lectura col·laborativa: L’auca del senyor Esteve)
 • El Noucentisme
 • L’avantguardisme
 • La literatura de postguerra
 • La literatura contemporània
 • Projecte final: Joc Lite en línia II
Punt volat 4 ESO

Comunicació

 • Les propietats del text
 • Text narratiu
 • Text expositiu
 • Text argumentatiu
 • Els textos administratius i els documents personals
 • Projecte final: Joc L’hotel
Punt volat 4 ESO

Gramàtica

 • Triatló. Repàs de l’oració simple: les categories gramaticals, els sintagmes i les funcions sintàctiques
 • Triatló esprint
  • L’oració composta: l’oració juxtaposada, l’oració coordinada i l’oració subordinada
  • Paisatge d’aprenentatge
 • Triatló olímpic. L’oració subordinada
  • Natació: L’oració subordinada adjectiva
  • Bicicleta: L’oració subordinada substantiva
  • Cursa a peu: L’oració subordinada adverbial
  • Paisatge d’aprenentatge
 • Projecte final: Triatló Ironman
Punt volat 4 ESO

Ortografia

 • Les preposicions
 • Locucions adverbials
  • Molt/gaire, prou/bastant, gens/res
  • L’article neutre lo
  • Què/que
  • Perquè/per què
  • Sinó/si no
  • Doncs/perquè
 • L’infinitiu
 • Ser/estar
 • Usos del verb haver
 • Eñs verbs incoatius
 • El gerundi
 • El participi
 • Repàs de formes verbals i d’ortografia
Punt volat 4 ESO

Lèxic

 • Adequació i precisió lèxica: sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímia, paraules derivades, compisició, camp semàntic, frases fetes i refranys
 • Préstecs o manlleus, barbarismes, neologismes i cultismes
 • Varietats socials
 • Varietats geogràfiques

Caixa d’eines


Contenido Caixa d’eines

Punt volat 4 ESO Eines de consulta
 • Les llengües i els seus parlants
 • Comunicació
 • Educació literària
 • Gramàtica
 • Ortografia
Punt volat 4 ESO Eines de comunicació
 • Escala de valoració per a l’expressió oral
 • Rúbrica d’expressió escrita
 • Pautes per elaborar un text
 • Anàlisi d’un text narratiu, poètic o teatral
 • Com fer un comentari de text
 • Rúbrica per autoavaluar un comentari de text
 • Monogràfic: el projecte de recerca

Capsa de jocs


Contenido Capsa de jocs

Punt volat 4 ESO Eines de Jocs
 • Tot encaixa

 • L’hotel

 • Marro

 • Tot és relatiu

 • L’un per l’altre

 • Lite en línia II

 • Vocals i consonants

 • Fem memòria

 • Dòmino de lèxic

 • Trivial

Profesores


Recursos para los docentes

Te ofrecemos una serie de recursos para facilitarte el trabajo.

 • Proyecto
 • Recursos digitales
 • Programación
 • Orientación
 • Rúbricas
 • Solucionario
Contacta con nosotros

Contáctanos para recibir más información o solicitarnos una presentación.

Contáctanos